รายละเอียดสินค้า

ไทแบค

ชื่อสามัญ :  ซิงค์ไทอะโซล (zine thiazole)

ไทแบค คือ สารป้องกันและกำจัดโรคแบคทีเรียในข้าว เป็นสารดูดซึม ออกฤทธิ์ทั้งกำจัดและป้องกันโรคข้าวที่
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ โรคขอบใบแห้ง โรคใบขีดโปร่งแสง

อัตราและวิธีการใช้
โรคขอบใบแห้ง
ใช้อัตรา 600-800 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5 วัน ซ้ำ 2-3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของ
การระบาด ถ้าเป็นช่วงฝนชุกหรือมีพายุเข้าควรฉีดซ้ำ 3 ครั้ง

โรคใบขีดโปร่งแสง
ใช้อัตรา 600-800 มิลลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 1-2 ครั้ง จะทำให้ข้าวฟื้นตัวเร็ว และใบธงกลับมา
เขียวพร้อมออกรวง 

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า