ดาราต้า เอ็กซ์

สารกำจัดวัชพืช ดาราต้า เอ็กซ์

ชื่อสามัญ :  2,4-ดี บิวทิว เอสเทอร์ + บิวทาคลอร์ (2,4-D butyl ester + butachlor)

คุณสมบัติ
สารกำจัดวัชพืช ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตม และนาดำ
เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก และหญ้าดอกขาว วัชพืชประเภทใบกว้าง
เช่น ผักปอดนา และเทียนนา วัชพืชประเภทกก เช่น หนวดปลาดุก กกทราย กกขนาก และแห้วหมู              

อัตราและวิธีใช้
ใช้อัตรา 3-4 กิโลกรัมหว่านบนพื้นที่ 1ไร่ หรืออัตรา 0.75-1 กิโลกรัม หว่านบนพื้นที่ 1 งาน
หลังหว่านข้าว 7-12 วัน ก่อนหว่านสารทดน้ำเข้านา ให้มีระดับความลึก 5-10 ซม. และหลังหว่าน
สารต้องรักษาระดับน้ำไว้อย่างน้อย 2 สัปดาห์