สารกำจัดศัตรูพืช ตราหมาแดง

บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด ภายใต้ผลิตภัณฑ์ตราหมาแดง หนึ่งในผู้นำด้านสารกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของไทย อาทิ สารกำจัดวัชพืช
สารป้องกันและกำจัดโรคพืช สารกำจัดแมลง รวมถุึงปุ๋ยและฮอร์โมน โดยทุกผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการค้นคว้าวิจัย และทดลองเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ดังสโลแกนของเรา  "  คุณภาพเต็ม  เปอร์เซ็นต์ครบ  ไม่ปลอมปน  ไม่โกงเกษตรกร "